อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Library Board => MDCU Library => Topic started by: preeyaporn on June 24, 2019, 03:52:51 PM

Title: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดซื้อวารสาร JACC: Clinical Electrophysiology
Post by: preeyaporn on June 24, 2019, 03:52:51 PM
แจ้งรายชื่อวารสารใหม่ ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อวารสาร JACC: Clinical Electrophysiology แล้วนะคะ ประชาคมจุฬาฯ สามารถเข้าใช้วารสารนี้ได้ตั้งแต่ Volume 1 - ปัจจุบันได้ที่
sciencedirect ที่  https://www.sciencedirect.com/journal/jacc-clinical-electrophysiology/issues
และ  ClincalKey  ที่  https://www.clinicalkey.com/#!/browse/journal/2405500X/1-s2.0-S2405500X18X00188