Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
สวัสดีค่ะ

วันนี้ขอแนะนำ Case CPC ประจำเดือน เมษายน 2564
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกคนร่วม discuss กันได้นะคะ
โดยจะมี Voucher ให้สำหรับผู้ที่ร่วม discuss ค่ะ

CPC ประจำเดือนเมษายนนี้
จัดวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
ห้องประชุม 1301 zone C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริฯ
โดยจัดผ่านทาง application zoom เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ค่ะ

อายุรแพทย์: อ.นพ.อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา
รังสีแพทย์: อ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์
Diagnostician: concealed identity

Case protocol: https://drive.google.com/file/d/1KTy-hxvI9ywGyDD7pEJPiXnswlYhRxC5/view?usp=drivesdk
2
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 9 เมษายน 2564 ครับ
 
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
เวลา 12:10-13:00 น.: Core lecture: Approach to hand atrophy (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: ผศ.นพ. ณัฐ พสุธารชาติ
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
วันหยุดราชการ วันจักรี

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
เวลา 09:00-13:00 น.: 4th Research day
ณ ห้องประชุม 3 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 18 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564563
Link: https://zoom.us/j/6622564563

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Essential in Hospital medicine part 2 (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: รศ.นพ. วิทยา ศรีดามา
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
เวลา 7:30-8:30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252

เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Disorders of sex hormones and sex development (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: ผศ.นพ. ธิติ สนับบุญ
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณครับ
นพ.จักรภพ ชัยขจรวัฒน์
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
3
ขอแจ้งวันเปิด-ปิด บริการหอสมุด เดือนเมษายน 2564
4
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ครับ
 
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Acute pancreatitis (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: ผศ.นพ. ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 12.00-13.00 น.: English Admission Round with Case Summary* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Essential in Hospital medicine part 1 (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: รศ.นพ. วิทยา ศรีดามา
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 12:00-13:00 น.: Clinicopathological Conference* (บันทึกวีดีโอ)
ผู้บรรยาย:อายุรแพทย์: อ.นพ. ชัยศิริ วรรณลภากร
              Diagnostician: concealed identity
ผู้ดำเนินรายการ: พญ. ณณิชา ศิริวงศ์
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
การบรรยายแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252
เอกสาร Protocol CPC ได้แนบมากับ e-mail ฉบับนี้

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
เวลา 7:30-8:30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณครับ
นพ.จักรภพ ชัยขจรวัฒน์
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
5
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 26 มีนาคม 2564 ครับ
 
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
เวลา 12:00-13:00 น.: Journal Club Lecture: Survival analysis* (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย:  รศ.นพ.ดร. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
เวลา 12:00-13:00 น.: Morbidity and Mortality Conference*
ผู้บรรยาย: นพ. พูลพิพัฒน์ วชิรประดิษฐพร, พญ. สุธาริน สุธีธร
ผู้ดำเนินรายการ: พญ. พริมพลอย กรีวิโรจน์
ณ ห้องประชุม 1201 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 95486000189
Link: https://chula.zoom.us/j/95486000189?pwd=NDRnWHNyblFVSlR2TzRaVUFXRTZJZz09

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
เวลา 12.00-13.00 น.: Interdepartment Conference: A 70-year-old male with ESRD, presented with chest pain (บันทึกวิดีโอ)
ผู้บรรยาย: นพ. กสิณ วิริยานุกูลวงศ์, นพ. ประสิทธิพร ตั้งจิตอารีย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.นพ. ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ, อ.พญ. กุลยา ตรรกวาทการ, อ.พญ. มุทิตา ชัยชโลธร
ณ ห้องประชุม 1201 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 7:30-8:30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252
 
* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณครับ
นพ.จักรภพ ชัยขจรวัฒน์
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
6
สวัสดีค่ะ

วันนี้ขอแนะนำ Case CPC ประจำเดือน มีนาคม 2564
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกคนร่วม discuss กันได้นะคะ
โดยจะมี Voucher ให้สำหรับผู้ที่ร่วม discuss ค่ะ

CPC ประจำเดือนมีนาคมนี้
เลื่อนไปจัดวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
ห้องประชุม 1301 zone C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริฯ
โดยจัดผ่านทาง application zoom เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ค่ะ

อายุรแพทย์:อ.นพ. ชัยศิริ วรรณลภากร
Diagnostician: concealed identity

case protocol : https://drive.google.com/file/d/1PARcT1LasyLFcHJmaxMAumU_OngUHdod/view?usp=sharing
7
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 19 มีนาคม 2564 ครับ
 
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
ไม่มีกิจกรรม
 
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252
 
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Rheumatoid arthritis and spondyloarthropathies (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: ศ.พญ.มนาธิป โอศิริ
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
ไม่มีกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
เวลา 7:30-8:30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252
Link: https://zoom.us/j/6622564252
 
เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Osteoporosis and Metabolic bone disease (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: รศ.พญ. ลลิตา วัฒนะจรรยา
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณครับ
นพ.จักรภพ ชัยขจรวัฒน์
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
8
ขอเชิญใช้ ebook ที่จัดซื้อใหม่ Clinmicronow ประกอบด้วยหนังสือของ ASM 3 รายการคือ
1. Manual of Clinical Microbiology, 12th Edition 
2. Cases in Medical Microbiology and Infectious Diseases, Fourth Edition 
3. Clinical Microbiology Procedures Handbook, 4th Edition 
เข้าใช้ได้ที่ https://www.clinmicronow.org/
9
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีแพทย์ประจำบ้านทุกท่านครับ

ขออนุญาตแจ้งตารางกิจกรรมประจำสัปดาห์หน้า ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม – 12 มีนาคม 2564 ครับ
 
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Rapidly progressive renal disease (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
เวลา 12.00-13.00 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252
 
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
ไม่มีกิจกรรม
 
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
ไม่มีกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
เวลา 7:30-8:30 น.: Admission Round* (บันทึกวิดีโอ) 
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กิจกรรมแบบ Hybrid สามารถเข้าร่วมในห้อง หรือ ผ่าน Application Zoom Meeting ID: 6622564252 Link: https://zoom.us/j/6622564252
 
เวลา 12:10-13:00 น.: Core Lecture: Pituitary disease (บันทึกวิดีโอ) 
ผู้บรรยาย: รศ.นพ. สารัช สุนทรโยธิน
ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

* กิจกรรมในมิติที่ 5 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลางของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณครับ
นพ.จักรภพ ชัยขจรวัฒน์
หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน
10
รายชื่อหนังสือใหม่ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นหนังสือจัดซื้อภาษาอังกฤษ จำนวน 23 รายการ
รายละเอียดดูที่ http://library.md.chula.ac.th/newbook.html
Pages: [1] 2 3 ... 10