อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Cumedicine Board => CU Medicine Public Board => Topic started by: k_nuy on October 18, 2010, 03:32:16 PM

Title: รวม VDO activites update!
Post by: k_nuy on October 18, 2010, 03:32:16 PM
ขอเชิญทุกท่านรับชม VDO activites ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ย้อนหลังได้ที่นี่ครับ [05-06-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4319.0)

 [02-06-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4318.0)

 [29-05-63] Core Lecture: Adrenal Hyperfunction Disorders ผู้บรรยาย: รศ.นพ.สารัช สุนทรโยธิน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4317.0)

 [28-05-63] Core Lecture: “Nutritional deficiency and underproduction anemia บรรยายโดย รศ.พญ.จันทนา ผลประเสริฐ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4314.0)

 [27-05-63] Interdepartment Conference (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4313.0)

 [26-05-63] English Admission Round and Case Summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4312.0)

 [25-05-63] Journal Club: “N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel: A Randomized Clinical Trial” (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4307.0)

 [22-05-63] Core Lecture : Immunization in Adults

บรรยายโดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4306.0)

 [21-05-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4305.0)

 [20-05-63] Core Lecture: Perioperative Management of Antiplatelets and Anticoagulants บรรยายโดย อ.นพ.ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4304.0)

 [19-05-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4303.0)

 [13-05-63] Core Lecture: Obesity and Metabolic Syndrome บรรยายโดย ผศ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4298.0)

 [12-05-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4297.0)

 [05-05-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4290.0)

 [01-05-63] Core Lecture: COVID-19บรรยายโดย ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4289.0)

 [28-04-63] Core Lecture principle of biostatistics and interpretation 2020 Part 1-3
บรรยายโดย รศ.ดร.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4282.0)

 [27-04-63] Core Lecture: Common Airway Diseasesบรรยายโดย อ.พญ.สริตา ธาวนพงษ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4281.0)

 [20-04-63] Journal Club: “A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19”ผู้บรรยาย: พญ.สุธาริน สุธีธร พญ.ศุภากร ศรีจันทร์ พญ.แสงดาว บุญกะยะ พญ.อัญชนิดา หาญกล้า อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย ผศ.พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม  อ.นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4278.0)

 [10-04-63] Core Lecture: Lipid Disorders บรรยายโดย ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4272.0)

 [03-04-63] Core Lecture: Classic Skin Signs in Systemic Diseases บรรยายโดย อ.พญ.ไอณภัค อำนาจตระกูล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4270.0)

 [31-03-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4263.0)

 [26-03-63] Practical Points in Bronchiectasis Management for Extern and resident บรรยายโดย รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4269.0)

 [26-03-63] Case-Based Approach in Tuberculosis Diagnosis for Extern and Resident บรรยายโดย รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4268.0)

 [26-03-63] PLEURAL for Residents and Fellows บรรยายโดย รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4267.0)

 [24-03-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4256.0)

 [17-03-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4253.0)

 [13-03-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4252.0)

 [12-03-63] Core Lecture: Heart Failure and Cardiomyopathy บรรยายโดย อ.นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4251.msg6505#msg6505)

 [09-03-63] Journal Club Lecture: EBM course ครั้งที่ 3 Critical appraisal : RCTผู้บรรยาย: อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4249.0)

 [06-03-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4248.0)

 [03-03-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4239.0)

 [28-02-63] Core Lecture: Tips and Pitfalls in Treating Status Epilepticus บรรยายโดย  ผศ.(พิเศษ) นพ. ชูศักดิ์ ลิโมทัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4238.0)

 [28-02-63] English Admission Round and Case Summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4237.0)

 [25-02-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4235.0)

 [21-02-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4234.0)

 [18-02-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4229.0)

 [17-02-63] Journal Club: “Association of Metabolic Surgery With Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes and Obesity” (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4228.0)

 [14-02-63] Interdepartment Conference (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4227.0)

 [14-02-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4226.0)

 [12-02-63] Core Lecture: Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapyบรรยายโดย รศ.ดร.พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4222.0)

 [11-02-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4221.0)

 [07-02-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4220.0)

 [05-02-63] Core Lecture: Cancer Screening in General Practice บรรยายโดย ผศ.นพ.สืบพงศ์ ธนสารวิมล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4216.0)

 [04-02-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4215.0)

 [03-02-63] Core Lecture: Principle of Human Genetics and Molecular Medicine บรรยายโดย อ.นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4214.0)

 [31-01-63] Core Lecture: Acute Kidney Injury บรรยายโดย  รศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล, อ.นพ.สดุดี พีรพรรัตนา (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4213.0)

 [31-01-63] English Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4212.0)

 [29-01-63] MED Talk 1080: Professionalism: In Doctor We Trust? บรรยายโดย ผศ.นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4206.0)

 [28-01-63] Admission Round and Case Summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4205.0)

 [27-01-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4204.0)

 [24-01-63] Core Lecture: Common Skin Infections and Infestations
บรรยายโดย รศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4203.0)

 [24-01-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4202.0)

 [22-01-63] Palliative Care Conference: “The Last Hour Management” บรรยายโดย  อ.พญ.ชุษณา ข่ายม่าน, พว.ทิพย์พร สงวนทรัพย์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4190.0)

 [21-01-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4189.0)

 [20-01-63] Core Lecture: Viral Hepatitis บรรยายโดย  รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4188.0)

 [17-01-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4186.0)

 [14-01-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4185.0)

 [13-01-63] Journal Club: “Statins for primary prevention in adults aged 75 years and older: A nationwide population-based case-control study” ผู้บรรยาย: พญ.กนกวรรรณ เกษรปทุมานันท์ พญ.จิตตาภา เฮี้ยนชาศรี นพ.ณฐพุฒิ บุญวิสุทธิ์  พญ.นภาภัทร์ ภู่เจริญวณิชย์  พญ.รภัส สมะลาภา อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ  อ.พญ.พาธิตา สิทธิเจริญชัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4184.0)

 [07-01-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4178.0)

 [03-01-63] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4177.0)

 [27-12-62] English Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4176.0)

 [26-12-62] Clinicopathological Conferenceผู้บรรยาย: อายุรแพทย์: ผศ.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล รังสีแพทย์: อ.พญ.จิรารัตน์ จิรารยะพงศ์  Diagnostician: concealed identity  ผู้ดำเนินรายการ: นพ.คุณาธิป นิสสัยพันธุ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4175.msg6425#msg6425)

 [24-12-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4174.0)

 [20-12-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4172.0)

 [17-12-62] Core Lecture: ICD-10 Coding for 2020 : บรรยายโดย  คณาจารย์สาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4171.0)

 [17-12-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4170.0)

 [16-12-62] Core Lecture: Approach to the Patient with Rheumatic Disease บรรยายโดย อ.พญ.ธีรดา อัศวศักดิ์สกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4150.0)

 [13-12-62] Interdepartment Conference (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4149.0)

 [13-12-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4148.0)

 [11-12-62] Core Lecture: Common Poisoning and Drug Overdose บรรยายโดย  ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4147.0)

 [09-12-62] Journal Club: “Intensive Glucose Control in Patients with Type 2 Diabetes - 15-Year Follow-Up” (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4146.0)

 [04-12-62] Core Lecture: Principle of care for older patients บรรยายโดย อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4145.0)

 [03-12-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4144.0)

 [02-12-62] Biostatistics 101: “Basic data management and choosing the right statistics for your research project”บรรยายโดย  อ.อัทธนีย์ จียะพันธุ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4143.0)


 [22-11-62] Core Lecture: Respiratory care บรรยายโดย อ.พญ.วรวรรณ ศิริชนะ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4137.0)

 [22-11-62] English admission round and case summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4136.0)

 [20-11-62] Core Lecture: Diagnosis and management of common red cell disorders บรรยายโดย รศ.พญ.จันทนา ผลประเสริฐ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4135.0)

 [19-11-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4134.0)

 [15-11-62] Core Lecture: NSAIDs hypersensitivity บรรยายโดย รศ.นพ.เจตทะนง แกล้วสงคราม (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4133.0)

 [15-11-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4132.0)


 [13-11-62] Core Lecture: Pitfalls in management of type 2 diabetes mellitus in OPD setting :
บรรยายโดย ผศ.นพ.ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจรd (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4126.0)

 [12-11-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4125.0)

 [01-11-62] Journal Club Lecture: EBM course ครั้งที่ 2 "Critical appraisal: Observational study : บรรยายโดย อ.นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4124.0)

 [08-11-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4123.0)

 [05-11-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4122.0)

 [01-11-62] Core Lecture: Stroke บรรยายโดย  ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4121.0)

 [01-11-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4120.0)

 [29-10-62] Admission round and case summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4119.0)

 [28-10-62] Medical Grand Round: AI in medicine, what internist should know? บรรยายโดย ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์, ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4118.0)

 [25-10-62] English admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4113.0)

 [24-10-62] Clinicopathological Conference (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4112.0)

 [22-10-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4111.0)

 [21-10-62] Core Lecture: Infections in immunocompromised hosts บรรยายโดย ผศ.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4110.0)

 [18-10-62] Special lecture: Concept and overview of palliative care บรรยายโดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4109.0)

 [18-10-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4108.0)

 [16-10-62] Core Lecture: Principle of chemotherapy บรรยายโดย รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4107.0)

 [15-10-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4106.0)

 [11-10-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4092.0)

 [09-10-62] Core Lecture: Diagnosis and management of GI bleeding บรรยายโดย  ผศ.พญ.รภัส พิทยานนท์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4091.0)

 [08-10-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4090.0)

 [07-10-62] Journal Club: "Combination of β-(1, 3)-D-glucan testing in serum and qPCR in nasopharyngeal aspirate for facilitated diagnosis of Pneumocystis jirovecii pneumonia. " ผู้บรรยาย:นพ.ณัฐพัชร์ ลิลิตสุวรรณ นพ.ณัฐสิทธิ์ ศุภเวชกรกิจ นพ.ธนชิต มานะเลิศ  นพ.สาโรจน์ หัตถกิจพาณิชกุล อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.นพ.รองพงศ์ โพล้งละ อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรหล่อเทียน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4089.0)

 [04-10-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4086.0)

 [01-10-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4085.0)

 [27-09-62] English admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4069.0)

 [25-09-62] MED Talk 1080: "Inspiration"บรรยายโดย พญ. สุนันทา เส็งมังสา อายรุแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี (Chief resident อายุรศาสตร์จุฬาฯรุ่น 33) (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4068.0)

 [24-09-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4067.0)

 [23-09-62] Core Lecture: Update in management of ACS บรรยายโดย อ.นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4066.0)

 [20-09-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4065.0)

 [19-09-62] Clinicopathological Conference (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4064.0)

 [18-09-62]Core Lecture: Practical bedside sedation in medical patients and state-of-the-art in current CPR guideline บรรยายโดย รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4063.0)

 [17-09-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4062.0)

 [16-09-62] Medical Grand Round: Cannabis: Angels & Demons บรรยายโดย ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4061.0)

 [13-09-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4046.0)

 [09-09-62] Journal Club: "The diagnostic value of glycated albumin in gestational diabetes mellitus (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4045.0)

 [06-09-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4044.0)

 [03-09-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4027.0)

 [30-08-62] Core Lecture: Nutrition screening and assessment and malnutrition syndromes บรรยายโดย  อ.นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4027.0)

 [30-08-62] English Admission Round and Case Summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4037.0)

 [29-08-62] Clinicopathological Conferenceผู้บรรยาย: อายุรแพทย์: อ.ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ รังสีแพทย์: อ.พญ.จุฑาภรณ์ สุระเวช Diagnostician: concealed identity ผู้ดำเนินรายการ: นพ.คุณาธิป นิสสัยพันธุ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4036.0)

 [27-08-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4030.0)

 [26-08-62] Medical Grand Round: E-cigarrette and smoking cessationผู้บรรยาย: รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองผู้จัดการโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนำและโครงข่ายบริการเลิกเสพยาสูบระดับชาติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4029.0)

 [23-08-62] Core Lecture: Emergency management in patients taking anticoagulants บรรยายโดย รศ.นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4028.0)

 [23-08-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4027.0)

 [21-08-62] Core Lecture: Hemodynamics assessment and treatment of circulatory shock รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4026.0)

 [20-08-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4025.0)

 [16-08-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4024.0)

 [14-08-62] Core Lecture: Principle of clinical pharmacologyบรรยายโดย ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4014.0)

 [13-08-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4013.0)

 [09-08-62] Interdepartment Conference: Internal medicine and surgery conferenceซ case-based learningผู้บรรยาย: นพ.ณัฐพล วงษ์หาแก้ว  นพ.ทศพร บุญฑริกพรพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ  รศ.พญ.จันทนา ผลประเสริฐ อ.พญ.ณัฏฐา ล้ำเลิศกุล ผศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงประเสริฐ อ.พญ.เอธยา วรสิทธา (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4012.0)

 [09-08-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4011.0)

 [07-08-62] Core Lecture: Disorder of electrolytes บรรยายโดย รศ.นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4005.0)

 [06-08-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4004.0)

 [05-08-62]  Journal Club: "A Copeptin-Based Approach in the Diagnosis of Diabetes Insipidus
ผู้บรรยาย: พญ.พรวสันติ สิมสีแก้ว นพ.ประสิทธิพร ตั้งจิตอารีย์ นพ.พิทวัส โอวรากร  พญ.วัชราภรณ์ เกียรติกิตติกุล อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.นพ.ธิติ สนับบุญ  รศ.นพ.สารัช สุนทรโยธิน  อ.นพ.ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4003.0)

 [02-08-62] Core Lecture: Approach to the patient with gastrointestinal disease บรรยายโดย ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4002.0)

 [02-08-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4001.0)

 [01-08-62] Core Lecture: Acid-base disorders บรรยายโดย ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=4000.0)

 [31-07-62] MED talk 1080: "Mastering the Art of Presentation"ผู้บรรยาย: รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3999.0)

 [30-07-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3993.0)

 [26-07-62] Special Lecture: Central line insertion บรรยายโดย ผศ.นพ.ตุลชัย อินทรัมพรรย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3992.0)

 [26-07-62] English admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3991.0)

 [25-07-62] Clinicopathological conference ผู้บรรยาย: อายุรแพทย์: อ.นพ.ฉัตรไผท มูลละ รังสีแพทย์: อ.พญ.นิศานาถ ภิสัชเพ็ญ Diagnostician: concealed identity ผู้ดำเนินรายการ: นพ.อภิชัย มาสุขใจ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3990.0)

 [24-07-62] Core Lecture: Principle of antimicrobial therapy บรรยายโดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณวิเชียร (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3989.0)

 [23-07-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3985.0)

 [22-07-62] Core Lecture: Approach to the patient with respiratory disease บรรยายโดย ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3984.0)

 [19-07-62] Core Lecture: The principle of practice of medicine บรรยายโดย  ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3983.0)

 [19-07-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3982.0)

 [15-07-62] Core Lecture: Pancreatic cyst and mass บรรยายโดย รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3981.0)

 [12-07-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3975.0)

 [11-07-62] กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ (สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2) (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3974.0)

 [10-07-62] Core Lecture: Approach to the patient with cardiovascular disease บรรยายโดย ผศ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3973.0)

 [09-07-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3967.0)

 [08-07-62] Journal Club: EBM course ครั้งที่ 1 "Critical appraisal: Diagnostic test" บรรยายโดย อ.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3966.0)

 [05-07-62] Special lecture and Workshop: Arterial blood collection & POCT Blood gas analysis บรรยายโดย อ.ดร.นริศร คงรัตนโชค (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3965.0)

 [04-07-62] Core Lecture: Approach to the patient with neurological disease บรรยายโดย อ.นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3964.0)

 [02-07-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3963.0)

 [28-06-62] English admission round and Case summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3962.0)

 [27-06-62] Journal Club: "Outcomes after angiography with sodium bicarbonate and acetylcysteine" ผู้บรรยาย: นพ.ไพสิฐ โกสุม นพ.สุริย์ ตั้งจิตต์ถาวรกุล พญ.นวลจันทร์ทิพย์ นัยรักษ์เสรี  พญ.นันทนัช วุฒิไกรวิทย์ อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.พญ.พาธิตา สิทธิเจริญชัย  อ.นพ.ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3951.0)

 [26-06-62] กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3950.0)

 [25-06-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3949.0)

 [24-06-62] กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ (สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่จะเริ่มปฏิบัติงานใหม่) (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3948.0)

 [19-06-62] Palliative care conference: Palliative care in organ failure; liver and kidney ผู้บรรยาย: นพ.ธรรมรงค์ เจริญฤทธิ์ นพ.หฤษฏ์ วนะเกียรติกุล  นพ.ทศพร ทรัพย์สิทธิกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน   อ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช  อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช  อ.พญ.ปิยพร ทิสยากร (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3938.0)

 [18-06-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3937.0)

 [14-06-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3936.0)

 [11-06-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3932.0)

 [07-06-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3931.0)

 [05-06-62] Core lecture: Antiarrhythmic agents: Pearl and pitfall [Episode III] : ผศ.นพ.สมชาย ปรีชาวัฒน์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3926.0)

 [04-06-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3925.0)

 [31-05-62] Core Lecture: Disorders of sex hormones and sex development : ผศ.นพ.ธิติ สนับบุญ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3924.0)

 [31-05-62]English Admission Round and Case Summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3923.0)

 [30-05-62] Clinicopathological Conferenc (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3922.0)

 [29-05-62] MED Talk 1080: "Research: Anyone, Anywhere"  บรรยายโดย นพ.ธีรพล สุขมาก (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3914.0)

 [28-05-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3913.0)

 [24-05-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3912.0)

 [23-05-62] Core Lecture: Diagnosis and management of common bleeding disorder บรรยายโดย ศ.ดร.นพ.พลภัทร โรจนครินทร์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3911.0)

 [22-05-62] Core Lecture: Antiarrhythmic agents: Pearl and pitfall [Episode II] บรรยายโดย ผศ.นพ.สมชาย ปรีชาวัฒน์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3910.0)

 [21-05-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3909.0)

 [17-05-62] Special Lecture: Shine more on your presentation บรรยายโดย อ.พญ.ปณิสินี ลวสุต (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3908.0)

 [17-05-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3907.0)

 [14-05-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3900.0)

 [10-05-62] Core Lecture: Pituitary disease บรรยายโดย  ผศ.นพ.สารัช สุนทรโยธิน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3899.msg6141#msg6141)

 [10-05-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3898.0)

 [08-05-62] Special Lecture: "Delirium tremens: What residents should know" บรรยายโดย  อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3897.0)

 [07-05-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3896.0)

 [03-05-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3892.0)

 [30-04-62] Admission Round and Case Summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3891.0)

 [29-04-62]  Journal Club: "Artificially Sweetened Beverages and Stroke, Coronary Heart Disease, and All-Cause Mortality in the Women's Health Initiative"ผู้บรรยาย: นพ.ณัฐพล วงษ์หาแก้ว  นพ.ทศพร บุญฑริกพรพันธุ์  นพ.ธรรมรงค์ เจริญฤทธิ์ พญ.มยุรา นิเทศนพกุล นพ.วีรภัทร ฟูเจริญไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว  อ.พญ.พาธิตา สิทธิเจริญชัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3890.0)

 [23-04-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3889.0)


 [19-04-62] English Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3880.0)

 [11-04-62]Clinicopathological Conference ผู้บรรยาย: อายุรแพทย์: อ.นพ.ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์  รังสีแพทย์: อ.พญ.วริยา จินตนาภักดี  Diagnostician: concealed identity  ผู้ดำเนินรายการ: นพ.ธัชชาวุฒิ เทียนสันติสุข (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3879.0)

 [09-04-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3878.0)

 [05-04-62] Palliative Care Conference: "Palliative care in organ failure: chronic heart and chronic lung disease"ผู้บรรยาย:พญ.กัญญา หิรัญรัตนาพร พญ.ณัฏฐิณี มัทนพจนารถ  นพ.ทศพร บุญฑริกพรพันธุ์  พญ.นลินนุช จิวะวิทูรกิจ  พญ.นวลจันทร์ทิพย์ นัยรักษ์เสรี  พญ.มยุรา นิเทศนพกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา: อายุรแพทย์:อ.พญ.นภา ปริญญานิติกูล อ.พญ.วรวรรณ ศิริชนะ อ.นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  ศูนย์ชีวาภิบาล:อ.พญ.ปรารถนา โกศลนาคร (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3877.0)

 [05-04-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3876.0)

 [02-04-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3864.0)

 [01-04-62] Journal Club: "Effect of a Low-Intensity PSA-Based Screening Intervention on Prostate Cancer Mortality: The Cluster Randomized Trial" (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3863.0)

 [29-03-62] Core Lecture: Common venomous bites and exposure in Thailand : บรรยายโดย ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3862.0)


 [29-03-62] English Admission Round and Case Summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3861.0)

 [28-03-62] Interdepartment Conference: Massive blood transfusio (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3860.0)

 [27-03-62] Core Lecture: Rheumatoid arthritis and spondyloarthropathies บรรยายโดย ศ.พญ.มนาธิป โอศิริ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3859.0)

 [27-03-62] MED Talk 1080: "Inspiration" บรรยายโดย นพ.กรพรหม แสงอร่าม (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3858.0)

 [26-03-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3853.0)

 [25-03-62] Medical Grand Round: Cardiovascular risk screening บรรยายโดย ผศ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย, อ.นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3852.0)

 [22-03-62] Core Lecture: Pharmacogenetics บรรยายโดย อ.นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3851.0)

 [22-03-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3850.0)

 [20-03-62] Core Lecture: Enteral and parenteral nutritional support บรรยายโดย อ.นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3849.0)

 [19-03-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3843.0)

 [18-03-62] Core Lecture: Crystal-induced and septic arthritis บรรยายโดย ผศ.นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3842.0)

 [15-03-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3841.0)

 [14-03-62] Clinicopathological Conference ผู้บรรยาย: อายุรแพทย์: ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์  รังสีแพทย์: อ.พญ.ธนิศา ทองใบ Diagnostician: concealed identity ผู้ดำเนินรายการ: พญ.พฤกษา อนันต์ชื่นสุข (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3840.0)

 [12-03-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3839.0)

 [08-03-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3832.0)

 [06-03-62] Core Lecture: Antiarrhythmic agents: Pearl and pitfall บรรยายโดย ผศ.นพ.สมชาย ปรีชาวัฒน์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3831.0)

 [05-03-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3830.0)

 [04-03-62] Journal Club: How to lie with statistics? บรรยายโดย อ.นพ.ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3829.0)

 [28-02-62] Core lecture: Purulent meningitis: Update on Management บรรยายโดย ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3821.0)

 [26-02-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3820.0)

 [25-02-62] Medical Grand Round: Cancer immunology บรรยายโดย  ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์, อ.พญ.ณัฏยา สินทวิชัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3819.0)

 [22-02-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3818.0)

 [20-02-62] Special lecture: “เป็นหมออย่างไร...ใครๆก็ไม่อยากฟ้อง” บรรยายโดย อ.นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3808.0)

 [18-02-62] Core lecture: Infectious disease of CNS บรรยายโดย ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3807.0)

 [15-02-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3805.0)

 [15-02-62] Core lecture: Protozoa and parasitic infection : อ.นพ.รองพงศ์ โพล้งละ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3806.0)

 [15-02-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3805.0)

 [14-02-62] Interdepartment conference: A 38-year-old G1P0 GA 24+2 weeks with progressive dyspnea for 2 weeks  ผู้บรรยาย: พญ.ชุษณี ปองมงคล พญ.ธรณ์ธันย์ เอื้อพงศ์สุขกิจ นพ.นฤพัฒน์ แสงพรสุข  อาจารย์ที่ปรึกษา:รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ รศ.นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ  เเพทย์ประจำบ้านต่อยอด:นพ.วรวัฒน์ จำปาเงิน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3804.0)

 [13-02-62] Special lecture: The living will บรรยายโดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3803.0)

 [12-02-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3802.0)

 [11-02-62] Journal club: “Association of Cardiovascular Outcomes with Masked Hypertension Defined by Home Blood Pressure Monitoring in a Japanese General Practice Population” ผู้บรรยาย:ผศ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์ ผู้อภิปราย:นพ.กันภัย วงษ์จริต นพ.ธนวินทร์ สุขสิริวรบุตร นพ.หฤษฎ์ วนะเกียรติกุล นพ.อภิชัย มาสุขใจ พญ.อลาณณา วิเชียรธวัชชัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3801.0)

 [08-02-62] Core lecture: Plasma cell neoplasm and related disorders : อ.พญ.ปณิสิณี ลวสุต (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3794.0)

 [08-02-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3793.0)

 [07-02-62] Clinicopathological conference : A 52-year-old male presented with fatigue 5 months ผู้บรรยาย:  อายุรแพทย์: อ.นพ.ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล รังสีแพทย์: อ.พญ.ณัฐฐิณี ลีลากนก Diagnostician: concealed identity ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สมาธิ ปัทมธรรมกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3792.0)

 [05-02-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3791.0)

 [01-02-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3790.0)

 [01-02-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3790.0)

 [30-01-62] Speaker: Suthat Liangpunsakul, MD MPH                                                                                                                                                               Professor of Medicine, Biochemistry and Molecular Biology, Showalter Scholar, Indiana University School of Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, Indiana University.

Moderator: Prof.Sombat Treeprasertsuk, MD, Ph.D. (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3789.0)


 [29-01-62] Medical Grand Round: A Clinical Approach to Neuromuscular disorders บรรยายโดย ศ.พญ.รวิพรรณ วิทูรพณิชย์, อ.นพ.จักรกฤษ อมรวิทย์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3788.0)

 [28-01-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3787.0)

 [25-01-62] Core lecture: Demyelinating diseases บรรยายโดย ผศ.(พิเศษ) พญ.อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3776.0)

 [25-01-62] English morning round and case summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3775.0)

 [24-01-62] Core lecture: Thyroid disorders บรรยายโดย อ.พญ.ปนัดดา ศรีจอมขวัญ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3774.0)

 [23-01-62] MED Talk 1080: “A Duck’s Eye View” บรรยายโดย อ.นพ.ชวลิต ชยางศุ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3773.0)

 [22-01-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3772.0)

 [21-01-62] Core lecture: Approach to numbness บรรยายโดย  ผศ.นพ.ณัฐ พสุธารชาติ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3765.0)

 [18-01-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3764.0)

 [15-01-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3763.0)

 [14-01-62] Journal club: “Effects of Aspirin for Primary Prevention in Persons with Diabetes Mellitus” ผู้บรรยาย: อ.นพ.ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร  อ.พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์  อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์  อ.พญ.พาธิตา สิทธิเจริญชัย  ผู้อภิปราย: นพ.ทศพร ทรัพย์สิทธิกุล  นพ.วิทยา สีลาผอง  นพ.สิทธิชัย จันทร์มณีเลิศ  นพ.สิวะดล คุ้มพ่วงดี พญ.ไพลิน บุญกะยะ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3762.0)

 [09-01-62] Palliative care conference : Complimentary Medicine for Palliative Care Setting บรรยายโดย อ.นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร, พญ.ธนันต์ ศุภศิริ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3758.0)

 [08-01-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3757.0)

 [04-01-62] Core Lecture: HIV Medicine บรรยายโดย ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3752.0)

 [04-01-62] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3751.0)

 [28-12-61] Core Lecture: Pulmonary vascular diseases for internists บรรยายโดย รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3750.0)

 [28-12-61] English admission round and case summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3749.0)

 [25-12-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3748.0)

 [21-12-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3747.0)

 [20-12-61] Clinicopathological conference : A-65-year-old male with alteration of consciousness and high grade fever for 2 days (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3746.0)

 [18-12-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3745.0)

 [14-12-61] Interdepartment review : “Complication of Pelvic Radiation in Patients Treated for Gynecologic Malignancies” ผู้บรรยาย: Moderator : อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ Residents :นพ.พัชร โกฉัยพัฒน์ พญ.กฤษณา กุศลารักษ์ พญ.ศิริกัญญา รุ่งเรือง (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3740.0)

 [14-12-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3739.0)

 [11-12-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3738.0)

 [07-12-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3729.0)

 [06-12-61] Interdepartment conference : Medicine-Anesthesiology-Psychiatry ในหัวข้อเรื่อง “Sedation and Delirium Management” ผู้บรรยาย:  Moderator : อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ Residents : นพ.พัชร โกฉัยพัฒน์ พญ.กฤษณา กุศลารักษ์ พญ.ศิริกัญญา รุ่งเรือ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3728.0)

 [04-12-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3727.0)

 [03-12-61] Journal club: “Timing of Renal-Replacement Therapy in Patients with Acute Kidney Injury and Sepsis ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์  อ.นพ.จักกพัฒน์ วนิชานันท์  อ.นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช  อ.นพ.ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล ผู้อภิปราย: นพ.คุณาธิป นิสสัยพันธุ์ นพ.จิรายุส บัวทอง พญ.ขวัญเนตร อินทรวงษ์โชติ พญ.ฑิตาพร รุ่งระวี (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3726.msg5962#msg5962)

 [30-11-61] Core Lecture: Common genetic disorders in clinical practice บรรยายโดย อ.นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3725.0)

 [30-11-61] English admission round and case summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3724.0)

 [28-11-61] MED Talk 1080: “ชีวิตหมอ...มีเเค่นี้หรือ” บรรยายโดย นพ.นพพร อนุกูลการกุศ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3723.0)
 [27-11-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3722.0)

 [16-11-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3714.0)

 [15-11-61] Core Lecture: Lymphoid malignancy for internists บรรยายโดย อ.นพ.กฤษฎา วุฒิการณ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3713.0)

 [13-11-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3712.0)

 [12-11-61] Journal club: “EBM 101: The Art of Practicing Scientific Medicine” บรรยายโดย รศ.นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3711.0)

 [09-11-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3703.0)

 [09-11-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3703.0)

 [08-11-61] Core Lecture: Practical management of tachyarrhythmia episode II บรรยายโดย  อ.นพ.วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3702.0)

 [06-11-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3701.0)

 [02-11-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3700.0)

 [01-11-61] Clinicopathological conference : A 42-year-old Thai male presented with acute fever for 3 days ผู้บรรยาย:  Discussant: รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต Radiologist: อ.พญ.สมชนินทร์ พิพัฒน์ผจง Diagnostician: Concealed identity  ผู้ดำเนินรายการ: นพ.สมาธิ ปัทมธรรมกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3699.0)

 [30-10-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3694.0)

 [29-10-61] Medical Grand Round: Geriatric Medicine For Internist: case-based learning บรรยายโดย ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน, อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3693.0)

 [26-10-61] English admission round + case summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3692.0)

 [24-10-61] Core lecture: Oncologic emergency บรรยายโดย  อ.พญ.ณัฐยา ภู่วรวรรณ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3691.0)

 [19-10-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3690.0)

 [18-10-61] Interdepartment conference ผู้บรรยาย: พญ.วิสารัตน์ ธีระโกเมน พญ. สรัญญา ธิติสุริยารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3682.0)

 [17-10-61] Core lecture: Update in Hypertension and Hypertensive Emergency บรรยายโดย ผศ.พิเศษ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3681.0)

 [16-10-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3680.0)

 [12-10-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3679.0)

 [10-10-61] Core lecture: Tubulointerstitial disease of kidney บรรยายโดย  ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3678.0)

 [09-10-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3674.0)

 [08-10-61]  Journal club: “Pioglitazone after Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack” ผู้บรรยาย:  ผศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร อ.นพ.ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน ผู้อภิปราย: เเพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 พญ.กัญญา  หิรัญรัตนาพร พญ.กวิตา  จินตนาปราโมทย์ พญ.ญาดา  ไพหารวิจิตรนุช พญ.พิจิตรา  ประเสริฐศรี (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3673.0)

 [05-10-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3672.0)

 [04-10-61] Core lecture: Sleep disorder for internists บรรยายโดย  ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3671.0)

 [02-10-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3670.0)

 [28-09-61] English admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3669.0)

 [26-09-61] MED Talk 1080: “Comfort the Uncomfort” บรรยายโดย อ.นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3668.0)

 [25-09-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3654.0)

 [25-09-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3654.0)

 [24-09-61] Medical Grand Round: Interesting cases in transfusion practice ผู้บรรยาย: รศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร อ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3653.0)

 [21-09-61] Core Lecture: Tutorial for long case examination ผู้บรรยาย: คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3652.0)

 [21-09-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3651.0)

 [20-09-61] Clinicopathological conference*: A 84-year-old Thai female presented with generalized edema for 1 week ผู้บรรยาย:  Discussant: อ.นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ Radiologist: อ.พญ.ปาลิตา หรรษากุล Diagnostician: Concealed identity ผู้ดำเนินรายการ: นพ.ธัชชาวุฒิ เทียนสันติสุข (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3650.0)

 [19-09-61] Core Lecture: Glomerular disease ผู้บรรยายโดย: ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3649.0)

 [18-09-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3648.0)

 [14-09-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3647.0)

 [13-09-61] Core Lecture: Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapy บรรยายโดย รศ.ดร.พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3646.0)

 [11-09-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3641.0)

 [10-09-61] Journal club: “Adjunctive Glucocorticoid Therapy in Patients with Septic Shock: RCT” ผู้บรรยาย: รศ.นพ.สารัช สุนทรโยธิน  อ.นพ.ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3640.0)


 [07-09-61] Core Lecture: A Principle of Palliative Care  บรรยายโดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3639.0)

 [07-09-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3638.0)

 [05-09-61] Palliative care conference: Palliative Cares in Cancer; Solid Cancer/Hematologic Malignancy  ผู้บรรยาย: อ.พญ.นภา ปริญญานิติกูล อ.พญ.ปณิสินี ลวสุต อ.พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ อ.พญ.พรรณทิภา ไตรประวัติ อ.พญ.ชุษณา ข่ายม่าน และทีมอาจารย์ชีวาภิบาล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3637.0)

 [04-09-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3636.0)

 [31-08-61] English admission round + case summary (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3627.0)

 [28-08-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3626.0)

 [27-08-61] Medical Grand Round: ชีวิต ครูแพทย์ นักวิจัย และบทบาทต่อระบบสาธารณสุข  บรรยายโดย  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3625.0)

 [24-08-61] Interdepartment conference: A case of 55-year-old male, adenocarcinoma of lung with subacute progressive dyspnea for 1 month ผู้บรรยาย: พญ.ธนินี ประสพโภคากร พญ.ดุจฤดี ชัยอิทธิพร พญ.นิดา เสรีฉันทฤกษ์ นพ.ณัฐภัทร ตั้งตรงจิตร  อาจารย์ที่ปรึกษา:ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ ภาควิชารังสีวิทยา อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ อ.พญ.ศุลีพร อุตมาภินันท์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3624.0)

 [24-08-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3622.0)

 [23-08-61] Core lecture: Learn to be a Distinguished Clinician: Episode II บรรยายโดย ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3621.0)

 [22-08-61] Core lecture: Update in Management of complications of cirrhosis  บรรยายโดย ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3620.0)

 [21-08-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3619.0)

 [18-08-61] Core lecture: Nutrition assessment and nutritional disorders  บรรยายโดย อ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3618.0)

 [17-08-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3617.0)

 [16-08-61] Core lecture: Treatment of hepatitis C: simple, easy and cure บรรยายโดย ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3616.0)

 [15-08-61] Special guest lecture: Decoding the Secret of Nutrition Label ถอดรหัสลับฉลากโภชนาการ  บรรยายโดย อ.วรัญญา เตชะสุขถา (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3604.0)

 [14-08-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3603.0)

 [10-08-61] Core lecture: Hair and nail disorders associated with systemic diseases บรรยายโดย อ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3602.0)

 [10-08-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3601.0)

 [09-08-61] Core lecture: Practical management of tachyarrthythmia บรรยายโดย อ.นพ.วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3600.0)

 [07-08-61] Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3599.0)

 [06-08-61]   Journal club: Edoxaban for the Treatment of Cancer-Associated Venous Thromboembolism: open-label, noninferiority trial ผู้บรรยาย: นพ.กฤติน อู่สิริมณีชัย พญ.กฤษณา ปานรงค์  พญ.นวลรัตน์ ตั้งชีวินศิริกูล พญ.ศลิษา เวทย์นฤมาณ อาจารย์ที่ปรึกษา:  อ.นพ.ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล   อ.นพ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3598.0)

 [03-08-61]  Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3597.0)

 [02-08-61] Clinicopathological conference*: A 58-year-old Thai female presented with alteration of consciousness 5 days PTA ผู้บรรยาย: อายุรแพทย์: รศ.นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ รังสีแพทย์: อ.พญ.เกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง  พยาธิแพทย์: รศ.นพ.ธรรมธร อาศนะเสน ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ ผู้ดำเนินรายการ: พญ.พฤกษา อนันต์ชื่นสุข (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3596.0)

 [01-08-61]  Core lecture: Colorectal cancer screening ผู้บรรยาย: อ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3587.0)

 [31-07-61]  Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3586.0)

 [26-07-61]  Core lecture: The first 6 hours in acute pancreatitis ผู้บรรยาย: อ.พญ.สุรีย์พร แจ้งศิริกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3585.0)

 [25-07-61]  MED Talk 1080 : "Training Beyond Training" ผู้บรรยาย: ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3584.0)

 [24-07-61]  Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3583.0)

 [20-07-61]  Special lecture inspired by the Thailand cave rescue: The decompression (diving) sickness, hypothermia and the refeeding syndrome ผู้บรรยาย: อ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3582.0)

 [20-07-61]  Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3576.0)

 [18-07-61]  Core lecture: Approach to common cardiovascular problems บรรยายโดย อ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรนุกูลชัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3575.0)

 [17-07-61]  Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3574.0)

 [16-07-61]  Core lecture: Approach to common neurological problems บรรยายโดย อ.นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3573.0)

 [13-07-61]  Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3567.0)

 [11-07-61]  Core lecture: ICD-10 coding for resident 1,2 (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3566.0)

 [10-07-61]  Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3565.0)

 [09-07-61]  STAT 101: Common pitfalls in statistical analysis บรรยายโดย อ.ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3564.0)

 [03-07-61]  Admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3563.0)

 [02-07-61]  งานมัชฌิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ขึ้นชั้นปีที่ 2 (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3562.0)

 [29-06-61]  Advance cardiac life support for internist บรรยายโดย  พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย (Thai Resuscitation Council: TRC) (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3561.0)

 [29-06-61]  English admission round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3560.0)

 [26-06-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3547.0)

 [25-06-61]  งานมัชฌิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ขึ้นชั้นปีที่ 3 (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3546.0)

 [22-06-61]  Core Lecture: Inpatient glycemic control บรรยายโดย อ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3545.0)

 [20-06-61]   Interdepartment conference : A case of 23-year-old male, mechanical heart valve with traumatic subdural hematoma บรรยายโดย พญ.ขวัญวิไล โชติพิชญานุกูล  นพ.คณาวุฒิ ใบพฤกษ์ทอง พญ.วศินี พรหมรัตน์พรรณ์  พญ.วิชญา อุ่นอนันต์ อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3544.0)

 [19-06-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3543.0)

 [18-06-61]  Core Lecture: Pitfalls in ICD-10 Coding บรรยายโดย อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3542.0)

 [15-06-61]  Core Lecture: Immunization in adult บรรยายโดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3541.0)

 [15-06-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3540.0)

 [13-06-61]  Core Lecture: Peri-operative Antiplatelet and Anticoagulant Management ผู้บรรยายโดย: อ.พญ.สุนิสา ก้องเกียรติกมล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3539.0)

 [12-06-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3538.0)

 [11-06-61]  Journal club: Transcatheter aortic valve replacement versus surgical valve replacement in intermediate-risk patients: a propensity score analysis ผู้บรรยาย : พญ.กัญญารัตน์ นวลศรี นพ.พนิต เหล่าแสงธรรม นพ.พัชร โกฉัยพัฒน์ พญ.พริมา สิงหโกวินท์ อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพ.วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี  อ.นพ.จักกพัฒน์ วนิชานันท์ Journal watch: นพ.พฤทธิ์ อัศววรฤทธิ์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3537.0)

 [08-06-61]  Core Lecture: Pneumonia and Lung Abscess บรรยายโดย ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3533.0)

 [08-06-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3532.0)

 [07-06-61]  Core Lecture: Post-operative Management ผู้บรรยาย: อ.นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ อ.นพ.ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร อ.นพ.ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3531.0)

 [05-06-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3530.0)

 [01-06-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3521.0)

 [30-05-61]  MED Talk 1080 : "Saving the Sore" ผู้บรรยาย : ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3520.0)

 [28-05-61]  Medical Grand Round: Melioidosis: past, present and future ผู้บรรยาย : ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์  ผศ.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3519.0)

 [25-05-61]  English admission round + Case summary* aculearn (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3518.0)

 [24-05-61]  Clinicopathological conference*: A 72 year-old Thai female presented with fever 2 weeks PTA ผู้บรรยาย:  Discussant: อ.นพ.วรพจน์ นิลรัตนกุล Radiologist: อ.พญ.อธิชา อริยะชัยพาณิชย์ Diagnostician: Concealed identity ผู้ดำเนินรายการ: นพ. นิธิ โตควณิชย์ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3517.0)

 [22-05-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3510.0)

 [21-05-61]  Core Lecture : Valvular heart disease บรรยายโดย ผศ.พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3509.0)

 [16-05-61]  Palliative care conference: Expert's experiences ผู้บรรยาย :  อ.นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร อ.พญ.ปิยพร ทิสยากร  อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช  และทีมชีวาภิบาล (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3508.0)

 [15-05-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3507.0)

 [11-05-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3503.0)

 [10-05-61]  Core Lecture : MDS and acute leukemia บรรยายโดย ผศ.พญ.จันทนา ผลประเสริฐ (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3502.0)

 [09-05-61]  Core Lecture : Seizure and epilepsy  บรรยายโดย อ.นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3501.0)

 [08-05-61]  Admission Round (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3499.0)

 [07-05-61]  ournal club : Efficacy of osteoporosis pharmacothe (http://forum.cumedicine.org/index.php?topic=3498.0)
Title: Re: รวม VDO activites update!
Post by: Supot Hannirunkoor on October 07, 2019, 04:47:07 PM
ขอคลิปVDOอ.ธีรวัฒน์ที่บรรยายLDL bad..วันที่7/10/19 ช่วยลงในwebนี้เร็วๆหน่อยนะครับ. ตั้งใจรอ
ขอบคุณมากๆครับ
นพ.สุพจน์
หมอไม่ดื้อ
Title: Dirty Porn Photos, daily updated galleries
Post by: pansydw69 on March 28, 2020, 06:27:47 PM
Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://christian.porn.allproblog.com/?theresa

 dogs andd peanut butter pordn young big tit teen porn mom boat porn thumbs anime flash porn games free polaroid porn