อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Cumedicine Board => CU Medicine Public Board => Topic started by: Wanla on July 31, 2013, 08:12:20 PM

Title: การให้ทุนแพทย์ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ
Post by: Wanla on July 31, 2013, 08:12:20 PM
ทุนนี้ เน้นสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นหลักนะครับ และสำหรับอาจารย์แพทย์ ในบางกรณี หลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบ

ข้อสำคัญคือ น้องๆ ต้องยื่นหลักฐานให้ภาคฯ โดยเร็ว หลังทราบผลการตอบรับให้ไปนำเสนอผลงานแล้ว มิฉะนั้นภาคฯ อาจทำเรื่องเบิกทุนให้ไม่ทัน
  :emoticon_key_0011: