Post reply

Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
สมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นกษัตริย์ในสมัยกรุง.... (คำตอบมี 3 พยางค์):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: k_nuy
« on: July 16, 2015, 11:26:17 AM »

ตำราอายุรศาสตร์ เล่ม 1-2 มีจำหน่ายแล้วที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4563, 02-256-4246 หรือที่ตึกอบรมวิชาการชั้นสอง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์