Cumedicine Board > CU Medicine Public Board

ตำราอายุรศาสตร์ เล่ม 1-2 มีจำหน่ายแล้วที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์

(1/1)

k_nuy:
ตำราอายุรศาสตร์ เล่ม 1-2 มีจำหน่ายแล้วที่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4563, 02-256-4246 หรือที่ตึกอบรมวิชาการชั้นสอง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Navigation

[0] Message Index

Go to full version