อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Library Board => MDCU Library => Topic started by: sumalee on August 03, 2022, 09:17:40 AM

Title: ขอเชิญเข้าร่วมอบรม EndNote20 for Macintosh
Post by: sumalee on August 03, 2022, 09:17:40 AM
ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ บุคลากรผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การใช้โปรแกรม EndNote20 สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh และวิธีใช้บริการ Book Delivery, Request Document, Off campus access
วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตึก อปร ชั้น 8
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3Lk9MJi
หมายเหตุ: สำหรับนิสิต คณาจารย์ บุคลาคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์