อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ Chulalongkorn Internal Medicine

Library Board => MDCU Library => Topic started by: sumalee on August 02, 2022, 09:11:54 AM

Title: ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565
Post by: sumalee on August 02, 2022, 09:11:54 AM
ขอแนะนำหนังสือใหม่ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565
เป็นหนังสืออภินันทนาการ  1 รายการ จำนวน 2 เล่ม
โดยจัดแสดงที่มุมผลงานอาจารย์ชั้นหนึ่ง 1 เล่ม
และออกให้บริการที่ชั้นสอง 1 เล่ม
__________________________________________
1. หนังสือโรคระบบทางเดินอาหาร การวินิจฉัยและแนวทางการรักษาในปัจจุบัน
https://shorturl.asia/3drPE